Privacy statement

Metaphora hecht veel waarde aan maximale beveiliging van (persoons)gegevens en deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor het gebruik van de website en applicatie noodzakelijk is of wettelijk verplicht.

Voor anoniem gebruik van de applicatie met behulp van een sessiecode worden alleen IP-adres en systeeminformatie van uw apparaat geregistreerd. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de content die wordt gedeeld met behulp van de software. Metaphora behoudt zich het recht voor om content die niet in overeenstemming is met het Nederlandse wet- en regelgeving te verwijderen.

Metaphora werkt alleen samen met partijen die voldoen aan de hoogste criteria op het gebied van beveiliging van data en privacy wetgeving. Medewerkers en technische ondersteuning met toegang tot data vallen onder een Non Disclosure Agreement. Alle data en services worden gehost in Europa en vallen onder de Europese Privacy wetgeving en Cloud Security Alliance (CSA) Gold Star Certification.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer(s)
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Metaphora verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Metaphora verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiĂ«nte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Voor het aanmaken van een account om zelf sessies te kunnen aanmaken en/of toegang tot eerdere sessies te behouden worden naam, emailadres en (automatische gegenereerd) wachtwoord geregistreerd.

Licentiehouders kunnen gebruikers vragen zichzelf te registeren met een naam en emailadres. Een licentiehouder kan daarnaast deelnemers registeren met een naam en emailadres ten behoeve van een uitnodiging tot gebruik van de applicatie. Van Licentiehouders worden tevens contactgegevens (emailadres, naam, adres, telefoonnummer) en betalingsgegevens bewaard ten behoeve van facturatie en toesturen van informatie over wijzigingen in de software. De persoonsgegevens worden na beeindiging van de licentie ten behoeve van eventuele heractivitatie van het account en toegang tot sessiedata maximaal 7 jaar bewaard en kunnen op verzoek van de gebruiker eerder worden verwijderd.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Metaphora zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Metaphora zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Indien je jouw account gedurende 12 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice via info@metaphora.io. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Metaphora persoonsgegevens uitwisselen. Metaphora kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Metaphora aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Metaphora zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Metaphora passende beveiligingsmaatregelen genomen. Wanneer de veiligheid van gegevens mogelijk in gevaar is gebracht, moet dit direct worden gemeld aan Metaphora via info@metaphora.nl.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om Metaphora een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Metaphora verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Klantenservice Metaphora: info@metaphora.io

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Metaphora, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018

Metaphora kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijziging